Accueil » Ressources » Concertation au CLPE » FPIC within a human rights framework: Lessons from a Suriname case study

FPIC within a human rights framework: Lessons from a Suriname case study

In 2012, RESOLVE, Newmont, BG Group, Oxfam and other companies and civil society organizations established the FPIC Solutions Dialogue to learn from site-based experience, work together on test cases, and develop guidance and tools to help operationalize FPIC in practice. Newmont offered the experience at its Merian Mine in Suriname as an opportunity to gain new insights, identify lessons, and improve practice, with a focus on implementation. RESOLVE convened an Expert Advisory Panel to look at issues relevant to operationalizing FPIC at Merian. This report’s primary purpose is to serve as a resource for FPIC Dialogue members, Newmont, and the others interested in operationalizing FPIC. It is a snapshot, not an exhaustive, in-depth analysis. The report’s strength lies in its ability to draw on the different experiences and orientations of the panelists – law, social science, human rights, advocacy, policy, and community engagement. The Panel worked closely with Newmont but had independence with regard to findings.

Lessons from the report have been, and will continue to be, discussed with members of FPIC Solutions Dialogue. RESOLVE is hopeful that the information provided in the report – positive examples and challenges – will stimulate discussion among Dialogue members that leads to the development of additional guidance for companies, communities and governments. It was an honor to work together as a Panel, and with those who participated from Newmont, the Pamaka Negotiating Committee established by Pamaka leaders, and community members who welcomed us during our visit. The Panel is also grateful to our local translation team, who helped us to listen and learn. Deanna Kemp is owed a debt of gratitude for her willingness to take the lead pen, and present the ideas we shared in our drafts and discussions.


In 2012 werd door RESOLVE, Newmont, BG Group, Oxfam en andere organisaties van bedrijven en het maatschappelijk middenveld de zogeheten FPIC Solutions Dialogue ingesteld voor dit doel – om te leren uit ervaringen opgedaan op locatie, om samen te werken bij testcases en om richtlijnen en instrumenten te ontwikkelen ter ondersteuning van het operationaliseren van FPIC. Met een focus op uitvoering, bood Newmont de ervaring met haar Merianmijn in Suriname aan als een gelegenheid om nieuwe inzichten op te doen, lering te trekken en de praktijk te verbeteren. RESOLVE heeft een adviespanel bijeengeroepen om zich te buigen over vraagstukken van belang voor het operationaliseren van FPIC te Merian. Het is een momentopname en geen uitputtende, diepgaande analyse. De kracht van dit verslag ligt in het vermogen te putten uit de verschillende ervaringen en oriëntaties van de panelleden – rechten, maatschappijwetenschappen, mensenrechten, belangenbehartiging, beleid en community engagement. Het Panel heeft nauw samengewerkt met Newmont, maar zijn bevindingen zijn onafhankelijk vastgesteld.

De lessen in dit verslag zijn en zullen verder besproken worden met de leden van FPIC Solutions Dialogue. RESOLVE heeft het vertrouwen dat de informatie vervat in dit verslag – positieve voorbeelden en uitdagingen – de discussie onder de leden van Dialogue zal stimuleren en leiden tot de ontwikkeling van aanvullende richtlijnen voor bedrijven, gemeenschappen en overheden. Het was een eer te mogen samenwerken als Panel, alsook met hen die participeerden namens Newmont, de onderhandelingscommissie van de Pamaka ingesteld door de leiders van de Pamaka, en de mensen uit de gemeenschap die ons welkom heetten bij ons bezoek. Het Panel is ook dank verschuldigd aan ons lokaal vertaalteam, dat ons geholpen heeft te luisteren en te leren. Dank is verschuldigd aan Deanna Kemp voor haar bereidheid de pen te willen voeren en de ideeën te presenteren die wij in onze concepten en discussies met elkaar hebben gedeeld.